Photos » Qandolak19 avatar

Qandolak19 avatar

Qandolak19 avatar
Qandolak19 avatar

  • سلام قندلك خانم اميدوارم روزها و شبهاتون پر از شادي و سلامتي باشه . از ديدن شما بسيار مشعوف شدم. من رامينم از ايران . و دوست دارم با شما آشنا بشم اگه افتخار بدين ممنون ميشم : ramin.taban@mihanmail.ir

  Postet by: Qandolak19
  views: 1257
  view all photos


More Photos
Qandolak19 avatar this is me in Australia Sameer ahmadulla avatar syedarshadraza avatar syedarshadraza avatar Carabella avatar Carabella avatar saburi avatar