Photos » Timati and Erfan

Timati and Erfan

Timati and Erfan
Timati and Erfan

  • Ma hayraan astom,Bare tu ki license meta ?

  • hehe ..ma international license darm

  • Bashesh Har kas daada ma ba aqleesh shak daarum :o

  • ma license 3 sala darm ..!! shak dari peshe mullah boro hehe

  • Hahahahahha driving teacher ta hamtman mullah ra da janesh rawaan kadi ?

  • hehe ..ne khudem mullah, chi knum mullah ra.!! maqsad mara dga be license nagui ke sareta meshkinanum

  Postet by: Timati
  views: 759
  view all photos


More Photos
Uffffffffffff Timati and Erfan mozhdah ariana moo avatar celestine avatar zamir avatar Alina-0 avatar Alina-0 avatar